Πιστοποιήσεις

1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας
English – ΕΝ ISO 9001:2015
Ελληνικά – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

English – EN ISO 14001:2015
Ελληνικά – ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

3. Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
English – OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008
Ελληνικά – OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008