Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η εταιρεία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – Αναλαμβάνουμε την διαχείριση έργων (project management) οικοδομικών ή υποδομής για ιδιώτες ή εταιρείες.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – Αναλαμβάνουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα τεχνικών έργων και κατασκευών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Αναλαμβάνουμε την κατασκευή / εργολαβία οικοδομικών και έργων υποδομής για ιδιώτες, εταιρείες ή το δημόσιο τομέα.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση κτιρίων.